Sertai pakar pengajaran dan pembelajaran, pemimpin pemikiran dan pakar di Forum OpenLearning 2022 secara maya pada 2 &9 Dis.
Sertai Micro-credentials: Connecting Education & The Future of Work, acara maya 1 Hari bersama ahli akademik &pakar industri pada 17 Nov.
Sertai Micro-credentials: Connecting Education & The Future of Work, acara maya 1 Hari bersama ahli akademik &pakar industri pada 17 Nov.
Tiada item ditemui.

Syarat perkhidmatan

Terma & Syarat Umum

Umum

Dalam terma dan syarat ini, "kami" dan "kami" merujuk kepada Open Learning Global Pty Ltd dan perkhidmatan yang kami sediakan di openlearning.com, Perkhidmatan ini.  Sumbangan, akses dan penggunaan semua maklumat anda ("Kandungan") di laman web ini disediakan tertakluk kepada terma dan syarat ini. Syarat-syarat ini boleh digantikan dengan perjanjian antara kami dan universiti, syarikat atau organisasi anda.

Kami berhak untuk meminda Notis ini pada bila-bila masa dan penggunaan laman web ini oleh anda berikutan sebarang pindaan akan mewakili persetujuan anda untuk terikat dengan terma dan syarat ini seperti yang dipinda.  Oleh itu, kami mengesyorkan agar setiap kali anda mengakses laman web kami, anda membaca terma dan syarat ini.

Ahli

1. Untuk mengakses Perkhidmatan yang disediakan di laman web ini, anda mesti menjadi ahli. Anda mesti melengkapkan pendaftaran dengan memberikan maklumat tertentu seperti yang dinyatakan di halaman keahlian / pendaftaran kami.  Sila rujuk juga kepada Dasar Privasi kami yang dipautkan di halaman utama kami untuk maklumat yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan butiran yang anda berikan semasa pendaftaran.

2. Anda bersetuju untuk memastikan bahawa butiran pendaftaran anda, termasuk nama dan alamat e-mel anda, adalah benar dan tepat pada setiap masa dan anda berjanji untuk mengemas kini butiran pendaftaran anda dari semasa ke semasa apabila ia berubah.  Sekiranya kami menyedari bahawa sama ada nama dan / atau alamat e-mel anda tidak betul, kami berhak untuk segera membatalkan pendaftaran dan penerimaan anda untuk pendaftaran pada masa akan datang adalah mengikut budi bicara kami.

3. Semasa pendaftaran, kami akan memberikan kata laluan, nama profil dan sebarang butiran tambahan yang mungkin diperlukan.  Sekiranya anda ingin membuat kursus, anda akan diminta untuk membayar Perkhidmatan seperti yang dinyatakan di laman web kami.

4. Kami berhak untuk menamatkan keahlian anda pada bila-bila masa jika anda melanggar terma dan syarat ini.

5. Anda bertanggungjawab untuk semua dan apa-apa Kandungan yang anda sumbangkan kepada Perkhidmatan.

6. Kami berhak tetapi tidak akan mempunyai kewajipan untuk mengeluarkan atau menolak untuk mengedarkan sebarang Kandungan yang tidak mematuhi Syarat Perkhidmatan ini.

7. Dengan menyiarkan Kandungan di laman web ini, anda memberi kami aku janji bahawa Kandungan tersebut tidak melanggar hak orang lain dan bahawa ia tidak melanggar undang-undang dengan cara lain seperti memfitnah, menjadi kandungan perkauman atau mengancam.

8. Sebagai ahli, anda bersetuju untuk menanggung rugi dan memastikan kami tidak berbahaya daripada sebarang liabiliti, tuntutan, tindakan, permintaan, kerugian, kos termasuk kos undang-undang atas dasar ganti rugi penuh dan perbelanjaan yang timbul daripada atau berkaitan dengan mana-mana Kandungan yang anda berikan.

9. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, anda melepaskan dan melepaskan kami daripada sebarang liabiliti atau tuntutan yang timbul daripada sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin dialami atau ditanggung akibat penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda.

Dasar Langganan dan Bayaran Balik

10. Beberapa kursus OpenLearning memerlukan anda membayar yuran sebelum anda boleh mendaftar dalam kursus atau bayaran untuk dinilai dan diperakui untuk kursus yang diiktiraf. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan pengalaman dalam kursus atau pensijilan, sila hubungi Pasukan Kejayaan Pelanggan kami di support@openlearning.com dan penyedia kursus untuk meminta bayaran balik dalam masa 7 hari selepas menyertai kursus.  Jika produk telah dibeli melalui Apple App Store, sila rujuk proses bayaran balik App Store.

11. Langganan harga pendidik mesti dibeli sama ada pada pelan bulanan atau tahunan. Pembayaran anda akan diperbaharui secara automatik pada penghujung tempoh langganan, melainkan anda membatalkan Langganan Berbayar anda sebelum akhir tempoh langganan semasa. Pembatalan akan berkuat kuasa sehari selepas hari terakhir tempoh langganan semasa, dan anda tidak lagi akan mempunyai akses kepada kursus OpenLearning sebagai Pendidik. Pembatalan sebelum akhir tempoh langganan semasa tidak akan menyebabkan bayaran balik yuran langganan yang telah dibayar kepada kami, walaupun kami mungkin menggunakan budi bicara kami untuk menentukan sebaliknya.

12. Untuk membatalkan langganan harga Pendidik sila ikut arahan ini.

13. OpenLearning boleh mengubah harga langganan harga Pendidik dari semasa ke semasa dan akan menyampaikan sebarang perubahan harga kepada anda terlebih dahulu dan, jika berkenaan, bagaimana untuk menerima perubahan tersebut. Perubahan harga untuk langganan harga Pendidik akan berkuat kuasa pada permulaan tempoh langganan seterusnya selepas tarikh perubahan harga. Seperti yang dibenarkan oleh undang-undang tempatan, anda menerima harga baharu dengan terus menggunakan OpenLearning selepas perubahan harga berkuat kuasa. Jika anda tidak bersetuju dengan perubahan harga, anda mempunyai hak untuk menolak perubahan dengan menghubungi Kejayaan Pelanggan dan membatalkan langganan anda sebelum perubahan harga berkuat kuasa.

Capaian Laman

14. Akses kepada Perkhidmatan kami tidak termasuk hak untuk menggunakan mana-mana robot perlombongan data atau alat pengekstrakan lain.  Akses juga tidak membenarkan anda metatag atau mencerminkan laman web kami tanpa kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu.  Kami berhak untuk memberi anda notis jika kami menyedari metatag anda atau pencerminan laman web kami.

Hiperpautan

15. Laman web ini mungkin dari semasa ke semasa mengandungi hiperpautan ke laman web lain.  Pautan tersebut disediakan untuk kemudahan sahaja dan kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan dan penyelenggaraan atau pematuhan privasi oleh mana-mana laman web yang dipautkan.  Sebarang hiperpautan di laman web kami ke laman web lain tidak membayangkan sokongan, sokongan, atau penajaan pengendali laman web tersebut atau maklumat dan / atau produk yang mereka berikan.

16. Anda boleh menghubungkan laman web kami tanpa persetujuan kami.  Mana-mana pautan sedemikian akan menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya dan dengan perbelanjaan anda.  Dengan memautkan, anda tidak boleh mengubah mana-mana kandungan laman web kami termasuk sebarang notis harta intelek dan anda tidak boleh merangka atau memformat semula mana-mana halaman, fail, imej, teks atau bahan lain kami.

Hak Harta Intelek

17. Kami menuntut tiada hak harta intelek ke atas bahan yang anda serahkan, siarkan, hantar atau paparkan pada, atau melalui Perkhidmatan, termasuk kandungan yang dihasilkan oleh alat kecerdasan buatan OpenLearning. Profil dan bahan anda yang dimuat naik kekal milik anda. Pemilikan mana-mana kandungan yang dibuat oleh pengguna Perkhidmatan dalam konteks kursus tetap menjadi hak milik pengguna tersebut. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa dengan menetapkan profil atau halaman anda untuk dilihat secara terbuka, anda membenarkan orang lain melihat kandungan anda.

18. Hak cipta kepada semua kandungan yang telah dicipta oleh kami, termasuk epal, grafik, imej, susun atur dan teks adalah milik kami atau kami mempunyai lesen untuk menggunakan bahan tersebut.

19. Semua tanda dagangan, jenama dan logo yang dikenal pasti sama ada dengan simbol TM atau yang digunakan di laman web ini sama ada dimiliki oleh kami atau ® kami mempunyai lesen untuk menggunakannya. Akses anda ke laman web kami tidak memberi lesen kepada anda untuk menggunakan tanda tersebut dalam apa-apa cara komersial tanpa kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu.

20. Jika anda memberi kami Komen, anda mengakui bahawa anda bertanggungjawab terhadap kandungan bahan tersebut termasuk kesahihan, keaslian dan hak ciptanya.

Penafian

21. Walaupun kami mengambil semua penjagaan yang sewajarnya dalam menyediakan Perkhidmatan kami, kami tidak memberikan sebarang jaminan sama ada nyata atau tersirat termasuk tanpa had jaminan kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.

22. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, apa-apa syarat atau jaminan yang sebaliknya akan tersirat ke dalam terma dan syarat ini dikecualikan.

23. Kami juga mengambil perhatian sewajarnya dalam memastikan laman web kami bebas daripada sebarang virus, cacing, kuda Trojan dan/atau perisian hasad, namun, kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan pada sistem komputer anda yang timbul berkaitan dengan penggunaan laman web kami atau mana-mana laman web yang dipautkan.

Had Liabiliti

24. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, liabiliti kami untuk melanggar jaminan atau syarat tersirat adalah terhad kepada pembekalan Perkhidmatan sekali lagi atau pembayaran kos untuk membekalkan semula Perkhidmatan tersebut.

25. Kami tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian termasuk kerugian turutan yang dialami oleh anda yang timbul daripada Perkhidmatan yang kami bekalkan.

Indemniti

26. Dengan mengakses laman web kami, anda bersetuju untuk menanggung rugi dan memastikan kami tidak berbahaya daripada semua tuntutan, tindakan, ganti rugi, kos dan perbelanjaan termasuk yuran guaman yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web kami oleh anda.

Bidang kuasa

27. Terma dan syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang New South Wales (NSW) dan sebarang tuntutan yang dibuat oleh mana-mana pihak terhadap yang lain yang dalam apa jua cara timbul daripada terma dan syarat ini akan didengar di NSW dan anda bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa Mahkamah tersebut.

28. Jika mana-mana peruntukan terma dan syarat ini tidak sah di bawah mana-mana undang-undang, peruntukan itu akan terhad, disempitkan, ditafsirkan atau diubah sebagaimana perlu untuk menjadikannya sah tetapi hanya setakat yang diperlukan untuk mencapai kesahan tersebut.  Sekiranya perlu, peruntukan yang tidak sah akan dipadamkan daripada terma dan syarat ini dan peruntukan yang selebihnya akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

Privasi

29. Untuk maklumat mengenai amalan perlindungan data kami, sila baca dasar privasi kami di solutions.openlearning.com/privacy-policy/. Dasar ini menerangkan cara kami mengendalikan maklumat peribadi anda, dan melindungi privasi anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan. Anda bersetuju dengan penggunaan data anda mengikut dasar privasi kami.

Penggunaan yang Boleh Diterima

30. Pengguna tidak boleh membuat ancaman keganasan secara langsung dan khusus terhadap orang lain, termasuk ancaman terhadap seseorang atau kumpulan berdasarkan bangsa, etnik, asal negara, agama, orientasi seksual, jantina, identiti jantina, umur, atau kecacatan. Di samping itu, pengguna tidak boleh menyiarkan foto atau video intim yang telah diambil atau diedarkan tanpa persetujuan subjek. Penyalahgunaan atau gangguan yang disasarkan dalam apa jua bentuk juga merupakan pelanggaran syarat perkhidmatan ini.

Kemas Kini Perisian

31. Kami akan mengemas kini laman web secara automatik dari semasa ke semasa. Kemas kini ini direka bentuk untuk menambah baik, meningkatkan dan membangunkan Perkhidmatan dengan lebih lanjut dan mungkin berbentuk pembetulan pepijat, fungsi dipertingkatkan, modul perisian baharu dan versi baharu sepenuhnya. Anda bersetuju untuk menerima kemas kini sedemikian sebagai sebahagian daripada penggunaan Perkhidmatan oleh anda.

Perjanjian SAAS (Hanya terpakai kepada penyedia pendidikan)

1. Latarbelakang

1.1. Open Learning Global Pty Ltd ("OLG" atau "OpenLearning" atau "kami" atau "kami") adalah pemilik atau pengguna sah semua hak harta intelek dalam Platform Pembelajaran Dalam Talian OLG, yang memudahkan dan menyokong penyampaian kursus dan program pendidikan, latihan dan pembelajaran.

1.2. Perjanjian ini (termasuk syarat perkhidmatan ini, Borang Permohonan dan semua Jadual dan Lampiran yang dilampirkan di sini untuk) ("Perjanjian") dimeterai antara OLG dan entiti atau orang ("Penyedia Kursus" atau "anda" atau "anda") yang telah melengkapkan Borang Permohonan (seperti yang ditakrifkan di bawah) untuk mengakses Perkhidmatan (seperti yang ditakrifkan di bawah).

1.3. Perjanjian ini akan berkuat kuasa dan mengikat anda dan kami, pada Tarikh Permulaan (seperti yang ditakrifkan di bawah).

AMBIL PERHATIAN BAHAWA DENGAN MENUNJUKKAN PENERIMAAN ANDA TERHADAP PERJANJIAN INI (DENGAN MENGKLIK 'TERIMA' PADA BORANG PERMOHONAN ATAU DENGAN MENANDATANGANI BORANG PERMOHONAN) ATAU MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN PERSETUJUAN KEPADA TERMA, NOTIS YANG TERKANDUNG ATAU DIRUJUK PERJANJIAN INTHIS. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN PERJANJIAN INI, SILA JANGAN GUNAKAN PERKHIDMATAN TERSEBUT. UNTUK KEJELASAN, SETIAP DARIPADA ANDA DAN KAMI DENGAN JELAS BERSETUJU BAHAWA PERJANJIAN INI MENGIKAT KAMI SECARA SAH.

2. Definisi & Tafsiran

2.1. In addition to the terms defined above, set out below are further defined terms that are used in thisAgreement (including the Application Form):

“AI Credit” means the prepaid credit system where the Course Provider purchases credits in advance that are denominated in Australian Dollars and are consumed by your staff members when they use AI Tools within the OLG Online Learning Platform. Details on how credits are consumed (e.g., per query, per minute, per feature used) should be clearly outlined;

“AI Generated Data” means the content and materials generated by the AI Tools at the direction of your staff and Course Users;

“AI Tools” means OLG Online Learning Platform’s integrated artificial intelligence tools that are made available and updated from time to time;

“Application Form” means the form completed by you, whereby you have applied to access theServices on and subject to the terms of this Agreement;

"Commencement Date” means that date when this Agreement comes into force, which is the earlier of:(i) the date inserted in the Application Form; and(ii) your initial access to the Services;

"Confidential Information" means in the case of Course Provider, Course Provider Data and in the case of us includes:
(a) information relating to the OLG OnlineLearning Platform, including the OLG Intellectual Property
(b) information relating to the personnel, policies, business, systems, and data of OLG; and
(c) information relating to this Agreement including the terms on which the Services are to be provided to you under this Agreement;

"Course(s)" means the Courses, which are uploaded by the course Provider to the OLG OnlineLearning Platform including, where applicable, the Course Provider Portal;

"Course Provider Access Facilities" means telecommunications, networks, systems, software, hardware and any other facilities used or required by you or on your behalf for accessing and making use of the Services (including, where applicable, the Course Provider Portal), other than the facilities provided by us from time to time under this Agreement;

"Course Provider Data" means data of the Course Provider, including the Courses of the CourseProvider, their content, details and other materials to which we are given access for the purpose of providing the Services;

Course Provider Portal means, where available aspart of the Service Tier you have selected in the Application Form, the customisable page that allows you to list and administer all of the Courses and qualifications that you offer on the OLG OnlineLearning Platform;

“Course Quality Criteria Standards” means the criteria specified from time to time by OLG, details of which are accessible at: https://help.openlearning.com/t/x1j3na/3-the-course-quality-criteria

"Course Users" means any individual who is able or authorised by you to access, enrol, or otherwise access, participate in or undertake a Course;

"GST" means:
(a)  the same as in the GST Law;
(b)  any other goods and services tax, or any tax applying to this transaction in a similar way; and
(c) any additional tax, penalty tax, fine, interest or other charge under a law of such a tax;

"GST Law" means the same as "GST Law" in A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999 (Cth);

“Initial Term” means the period set out in the Application Form;

“OLG Intellectual Property”
means all the intellectual property rights subsisting in the OLG Online Learning Platform and our Trademarks;

“OLG Online Learning Platform” includes the software  and other intellectual property comprising, subsisting in or making up our hosted web and applications platform (including, where applicable, the Course Provider Portal)  as well as any associated  documents (in whatever form or medium) developed by, or licenced to, us in connection with the operations of our business;

“Period” means the period(s) specified in the Application Form;

“Renewal Term” means each additional period of this Agreement, as provided for in the Application Form, following the Initial Term;

"Schedule" means a schedule to this Agreement;

"Services" means the services and other facilities (based on the  Service Tier selected by you in the Application Form) to be provided by us under this Agreement, being access (on a non-exclusive and non-transferable basis) to the OLG Online Learning Platform and such other services as described in Schedule 1 hereto;

“Service Fee” means the fee, the amount of which is determined by reference to the Service Tier you have selected in the Application Form and as may be adjusted under clause 8 hereof;

“Service Tier” means the tier of Service selected by you in the Application Form, with each Service Tier being determined by reference to, amongst other things, the maximum number of Course Users who may at any time during a Period access a Course via the OLG Online Learning Platform;

“Term” means the Initial Term and any Renewal Term;

Trademarks means the marks displayed in Schedule 2.

2.2 In this Agreement, unless the contrary intention appears:
2.2.1. the clause headings are for reference only and are not be relevant to interpretation;
2.2.2. words in the singular number include the plural and vice versa;
2.2.3. words importing a gender include any other gender;
2.2.4. a reference to a person includes bodies corporate and unincorporated associations and partnerships;
2.2.5. where a word or phrase is given a particular meaning, other parts of speech and grammatical forms of that word or phrase have corresponding meanings;
2.2.6. and monetary references are references to Australian currency.

3. Tempoh Perjanjian dan Pembaharuan

3.1. Perjanjian ini bermula pada Tarikh Mula dan berterusan sehingga akhir Tempoh Awal, melainkan diperbaharui secara automatik di bawah klausa 3.2 atau ditamatkan lebih awal di bawah peruntukan Perjanjian yang membenarkan penamatan lebih awal.

3.2. Tertakluk kepada klausa 3.3, Perjanjian ini akan diperbaharui secara automatik untuk Tempoh Pembaharuan yang berkenaan (seperti yang dinyatakan dalam Borang Permohonan) selepas Tempoh Permulaan melainkan sama ada kami atau anda memberi notis bertulis kepada yang lain bahawa kami atau anda tidak mahu Perjanjian ini diteruskan. Notis untuk menghentikan Perjanjian ini mesti diberikan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum (i) akhir Tempoh Awal; atau (ii) jika Tempoh Pembaharuan yang berkenaan adalah satu bulan, tidak kurang daripada 24 jam sebelum akhir setiap Tempoh Pembaharuan tersebut; atau (iii) jika Tempoh Pembaharuan yang berkenaan adalah satu tahun, sekurang-kurangnya 30 hari sebelum setiap ulang tahun akhir Tempoh Awal, di mana Perjanjian ini telah diteruskan selepas Tempoh Awal.

3.3. Jika mana-mana terma Perjanjian ini akan berubah (termasuk perubahan kepada yuran) selepas Tempoh Awal, kami akan memberi anda notis bertulis mengenai perubahan tersebut sekurang-kurangnya 30 hari sebelum akhir (i) Tempoh Permulaan atau (ii) setiap Tempoh Pembaharuan, di mana Tempoh Pembaharuan adalah satu tahun. Jika Tempoh Pembaharuan adalah satu bulan, perubahan kepada Perjanjian tidak akan berkuat kuasa sebelum tamat tempoh 30 hari dari tarikh kami memaklumkan tentang perubahan tersebut.

4. Penyediaan perkhidmatan oleh OLG

4.1. Dari Tarikh Permulaan, kami akan memberikan anda hak yang tidak eksklusif dan tidak boleh dipindah milik untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan berdasarkan terma Perjanjian ini, termasuk pembayaran Yuran Perkhidmatan.

4.2. Anda bersetuju bahawa anda boleh menggunakan Perkhidmatan semata-mata untuk tujuan membuat, menawarkan, menjalankan dan mentadbir Kursus dan, tertakluk kepada pematuhan anda terhadap terma Perjanjian ini, anda boleh memuat naik Kursus melalui Platform Pembelajaran Dalam Talian OLG, termasuk, jika berkenaan, Portal Penyedia Kursus mengikut cara yang dinyatakan dalam Borang Permohonan.

4.3. Anda mengakui bahawa Perjanjian ini adalah perjanjian perkhidmatan dan kami tidak akan menyampaikan salinan sebarang perisian kepada anda sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan.

5. Kewajipan dan Tanggungjawab Penyedia Kursus

5.1. You agree to ensure that you will allow:
5.1.1. access to the OLG Online Learning Platform, including where applicable, the Course Provider Portal and use of the Services only by those of your staff who create, run and administer the Course and that the maximum number of administrator accounts will be the number corresponding to the Service Tier you have selected in the Application Form ; and
5.1.2. access to the Course using the OLG Online Learning Platform, including where applicable, the Course Provider Portal, only by Course Users, the maximum number of whom will correspond to Service Tier you have selected in the Application Form,
and you must ensure that all such persons, who are referred to in this clause as “Authorised Users” comply with the obligations set out in this Agreement.  Any breach of the terms of this Agreement by an Authorised User will be treated as if it is a breach of this Agreement by you.

5.2 During the Term, you confirm that you will:
5.2.1. not knowingly or negligently do any act or thing which may jeopardise our rights, title and interests in the OLG Intellectual Property;
5.2.2. not introduce or upload anything to the OLG Online Learning Platform, including where applicable, the Course Provider Portal Course Provider Portal that includes viruses or other malicious code;
5.2.3. not at any time put in issue the validity of the intellectual property and the ownership or authorised use of the OLG Intellectual Property or do any act calculated to prejudice such validity;
5.2.4. co-operate with us in all matters relating to the Services
5.2.5. comply with any reasonable instructions from us in relation to the use of the Services (including ceasing to use the foregoing);
5.2.6. if relevant or applicable, only use the Trademarks in compliance with your obligations under this Agreement including the provisions set out in Appendix A;
5.2.7. other than as expressly permitted under this Agreement, not (and must not permit any third party to): (i) rent, lease, provide access to or sublicense the Services to a third party; (ii) use the Services to provide, or incorporate the Services into, any product or service provided to a third party or commercially exploit the Services or (including by making it available to any third party); (iii) use the Services to develop a similar or competing product or service; (iv) reverse engineer, decompile, disassemble, or otherwise seek to obtain the source code to the Services; (v) copy, modify or create any derivative work of the Services or any of our documentation; (vi) publicly disseminate performance information regarding the Services;  
5.2.8. not sub-licence, assign or novate the benefit or burden of this Agreement in whole or part. A change in control of or affecting you will be deemed to be an assignment, with "control" referring to the power to materially influence your decision making or policies;
5.2.9. ensure that any use of the Services complies with all applicable laws and requirements of any relevant government agency;
5.2.10. not hold yourself out as our agent;
5.2.11. ensure that any authorisations required for the validity, enforceability, and performance of your obligations under this Agreement are obtained and promptly renewed and maintained in full force and effect;
5.2.12. comply with any access restrictions, security procedures and operational requirements that we may notify to you;
5.2.13. are responsible for providing your own Course Provider Access Facilities;
5.2.14. ensure that all Course Provider Access Facilities meet the security standards required by us from time to time and are and will remain free from any circumstances (including viruses) which may adversely affect us, OLG Online Learning Platform, including where applicable, the Course Provider Portal or the Services and are otherwise reasonably appropriate for use in conjunction with the Services.

5.3. You also agree not to make, or permit, any use of the OLG Online Learning Platform, including where applicable, the Course Provider Portal) and the Services (including by uploading any Course Provider Data onto the OLG Online Learning Platform, including where applicable, the Course Provider Portal  in a way which is unacceptable. Use is unacceptable if:
5.3.1. it involves anything which is defamatory, obscene, indecent, abusive, offensive, harassing, violent, hateful, inflammatory, or otherwise (in our reasonable view) is objectionable;
5.3.2. it involves unsolicited electronic messages;
5.3.3 it would involve the contravention of any person’s rights (including any patent, trademark, trade secret, copyright or other intellectual property or other rights of any other person);
5.3.4 it may promote any illegal activity, or advocate, promote or assist any unlawful act or contravene any relevant laws, including laws of any countries in which a Course is accessed by a Course User;  
5.3.5. it gives the impression that a Course, or a statement made by or on your behalf, emanates from, or is endorsed by, us or any other person or entity, if this is not the case; or
5.3.6. it may otherwise be reasonably regarded by us to be prejudicial to our reputation, our business or bring us or any of our officers into disrepute.

5.4. Without limiting any other rights we may have, you agree that we may immediately suspend all or any part of the Services, and remove or disable access to anything (including all or part of the Course(s)) that contravenes the restrictions in clause 5.3 or is otherwise in breach of this Agreement.

5.5. You confirm that you solely responsible for the accuracy, content, quality, reliability and legality of all Course Provider Data including all Courses and their content and you further agree that unless agreed otherwise in writing with us, this sole responsibility extends to you ensuring that:
5.5.1. the Course Provider Data, the Course(s) and any materials/content uploaded onto the Course Provider Portal or the use of the Services by your Authorised Users comply with this Agreement and all applicable laws, including the laws of all countries in which the Course(s) are offered or are accessed by Course Users;
5.5.2. the creation, running and administration of the Course(s) and maintaining, or requiring all Authorised Users to maintain the security of any passwords and usernames required to access the Course Provider Portal or participate in the Course(s);
5.5.3. you have provided all information and obtained all consents required for us to provide the Services or for you to offer and run the Courses using the Course Provider Portal  including those in relation to the collection, use, disclosure, overseas transfer and storage of personal information of any individual whose personal information may be included in Course Provider Data and any consents from relevant government bodies required for offering and running the Courses in all countries in which any Course is accessed by a Course User; and
5.5.4. each Course meets the Course Quality Criteria Standards where applicable.

6. Hak Data dan Harta Intelek--OLG dan Penyedia Kursus

6.1. Kecuali jika Perjanjian ini menyatakan sebaliknya, kami mengekalkan semua hak, hak milik, dan kepentingan (termasuk semua hak harta intelek) dalam dan kepada Perkhidmatan, termasuk Platform Pembelajaran Dalam Talian OLG dan semua teknologi dan dokumentasi yang berkaitan dan mendasari dan apa-apa kerja terbitan, pengubahsuaian atau penambahbaikan mana-mana yang disebut di atas dan semua logo dan tanda dagangan diterbitkan semula melalui Perkhidmatan, dan Perjanjian ini tidak memberikan kepada anda apa-apa hak atau kepentingan dalam mana-mana perkara di atas atau mana-mana komponen mereka.

6.2. Tertakluk kepada klausa 6.3, kami bersetuju bahawa kami tidak mempunyai hak, hak milik atau kepentingan dalam atau kandungan mana-mana Kursus, Data Dijana AI atau Data Penyedia Kursus dan kami bersetuju untuk merawat mana-mana Data Penyedia Kursus sebagai Maklumat Sulit mengikut terma klausa 9.

6.3.Anda bersetuju bahawa kami mempunyai hak untuk mengakses Data Penyedia Kursus untuk memastikan bahawa anda mematuhi kewajipan anda di bawah Perjanjian ini, menyediakan sebarang Perkhidmatan yang diminta oleh anda dan/atau mengekalkan dan menyokong Platform Pembelajaran Dalam Talian OLG, termasuk Portal Penyedia Kursus yang berkenaan. Untuk tujuan ini, anda dengan ini memberi kami lesen terhad, tidak eksklusif, royalti dan tidak boleh dipindah milik, untuk mengakses, menyalin, menyimpan, mengkonfigurasi, melaksanakan, memaparkan dan menghantar Data Penyedia Kursus seperti yang diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda.

7. Privasi

Dasar privasi kami pada tarikh Perjanjian ini adalah pada https://www.openlearning.com/PrivacyPolicy/ terma privasi OpenLearning tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa, dengan syarat sebarang perubahan sedemikian tidak akan mengurangkan tahap perlindungan privasi untuk Penyedia Kursus secara material.

8. Yuran Perkhidmatan

8.1. Anda mesti membayar Yuran Perkhidmatan (tanpa sebarang set off atau potongan) pada kadar dan mengikut cara dan masa yang dinyatakan dalam Perjanjian ini (termasuk dalam Borang Permohonan).

8.2. Jika dalam mana-mana Tempoh selepas Tarikh Mula ("Tempoh Pertama") terdapat lebih banyak Pengguna Kursus daripada bilangan maksimum Pengguna Kursus yang dibenarkan oleh Peringkat Perkhidmatan yang telah anda pilih dalam Borang Permohonan, maka berkuat kuasa dari tarikh apabila bilangan Pengguna Kursus terlebih dahulu melebihi bilangan yang dibenarkan oleh Peringkat Perkhidmatan yang anda pilih dalam Borang Permohonan ("Tarikh Pelarasan"), anda akan dianggap telah memilih, sebagai Peringkat Perkhidmatan baru, Peringkat Perkhidmatan berurutan seterusnya yang merangkumi bilangan Pengguna Kursus pada Tarikh Pelarasan tersebut dan Yuran Perkhidmatan akan, dari Tarikh Pelarasan, diselaraskan dengan meningkatkan Yuran Perkhidmatan secara pro rata untuk tempoh dari Tarikh Pelarasan hingga akhir Tempoh yang berkaitan.

8.3. Jika pada bila-bila masa selepas Tempoh Pertama ("Tarikh Pelarasan Selanjutnya"), terdapat lebih banyak Pengguna Kursus daripada bilangan maksimum Pengguna Kursus yang dibenarkan oleh Peringkat Perkhidmatan yang pada masa itu terpakai kepada anda, proses yang digariskan dalam klausa 8.2 akan terpakai dengan perubahan yang diperlukan dibuat supaya anda dianggap telah memilih, sebagai Tahap Perkhidmatan baru, Peringkat Perkhidmatan berurutan seterusnya yang merangkumi bilangan Pengguna Kursus kerana Tarikh Pelarasan Selanjutnya dan Yuran Perkhidmatan akan dari Tarikh Pelarasan Selanjutnya diselaraskan dengan meningkatkan Yuran Perkhidmatan secara pro rata untuk tempoh dari Tarikh Pelarasan Selanjutnya hingga akhir Tempoh semasa kemudian.

8.4. Selain membayar Yuran Perkhidmatan dan apa-apa amaun lain yang perlu dibayar di bawah atau berkaitan dengan Perjanjian ini (semuanya tidak termasuk GST), anda akan:
8.4.1. membayar kepada kami jumlah yang sama dengan GST yang perlu dibayar untuk apa-apa pembekalan oleh kami berkaitan dengan Perjanjian ini; Dan
8.4.2. membuat pembayaran sedemikian pada tarikh Yuran Perkhidmatan atau jumlah lain yang berkaitan dengannya.

8.5. Sebagai tambahan kepada Yuran Perkhidmatan, penggunaan Alat AI mungkin dikenakan caj tambahan dalam bentuk Kredit AI, yang boleh dibeli terlebih dahulu dan akan ditolak daripada baki Kredit AI Penyedia Kursus apabila Alat AI digunakan oleh kakitangan anda.

9. Kerahsiaan

9.1. Kami dan anda bersetuju untuk mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk melindungi sebarang Maklumat Sulit yang salah seorang daripada kami berkongsi dengan yang lain dan untuk menghalang maklumat tersebut daripada diakses oleh mana-mana individu yang tidak dibenarkan tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada yang lain.

9.2. Anda dan kami tidak akan melanggar klausa 9.1 untuk sebarang pendedahan Maklumat Sulit yang diperlukan oleh undang-undang, perintah mahkamah, mana-mana pihak berkuasa kawal selia yang mana salah seorang daripada kami tertakluk, untuk menguatkuasakan terma Perjanjian ini atau di mana pendedahan itu adalah kepada mana-mana penasihat profesional, juruaudit atau penanggung insurans atau di mana maklumat itu telah menjadi pengetahuan awam selain daripada tindakan atau peninggalan salah anda atau kami.

9.3. Fasal ini akan bertahan dalam penamatan Perjanjian ini.

10. Liabiliti OLG dan Pengecualian

10.1. Anda dan kami mengakui bahawa terdapat jaminan, jaminan, terma dan syarat tertentu yang dikenakan oleh undang-undang yang berkaitan dengan pembekalan barangan dan perkhidmatan yang disediakan oleh undang-undang secara jelas tidak boleh dikecualikan, dihadkan atau diubah suai atau hanya boleh dihadkan pada tahap tertentu ("Kewajipan Berkanun").

10.2. Tiada apa-apa dalam Perjanjian ini bertujuan untuk mengecualikan, menyekat, atau mengubah suai mana-mana Kewajipan Berkanun setakat mana pengecualian, sekatan, atau pengubahsuaian sedemikian akan menjadikan Perjanjian ini atau mana-mana peruntukan Perjanjian ini tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan. Kecuali untuk Kewajipan Berkanun ini dan apa-apa hak lain, anda mempunyai bahawa kami tidak boleh melalui undang-undang mengehadkan atau mengecualikan, kami hanya terikat dengan terma nyata Perjanjian ini.

10.3. Liabiliti kami untuk sebarang pelanggaran Kewajipan Berkanun, melainkan undang-undang menyatakan sebaliknya, adalah terhad pada pilihan kami untuk sama ada menggantikan atau membayar kos menggantikan perkhidmatan yang berkaitan (melainkan Kewajipan Berkanun menghendaki sebaliknya).

10.4. Kecuali liabiliti yang kami tidak boleh mengecualikan atau mengehadkan oleh undang-undang (seperti yang dinyatakan di atas) liabiliti kami berhubung dengan Perkhidmatan dan Perjanjian ini, tort (termasuk kecuaian) atau sebaliknya adalah terhad seperti berikut:
10.4.1. kami tidak mempunyai liabiliti untuk apa-apa kehilangan pendapatan atau keuntungan, kehilangan muhibah, kehilangan pelanggan, kehilangan modal, tidak langsung, akibat, kerosakan sampingan atau kerugian, kerosakan, atau perbelanjaan khas;
10.4.2. kami tidak mempunyai liabiliti untuk sebarang kerugian atau rasuah Data Penyedia Kursus atau liabiliti kami tidak boleh dikecualikan, liabiliti kami akan terhad kepada mengambil langkah yang munasabah untuk mendapatkan semula data tersebut daripada sandaran kami yang tersedia;
10.4.3. jumlah liabiliti agregat kami kepada anda dalam apa jua keadaan adalah terhad kepada jumlah Yuran Perkhidmatan yang dibayar kepada kami oleh anda dalam tempoh 12 bulan sebaik sebelum tarikh tuntutan yang menimbulkan liabiliti timbul.

10.5. Anda mengakui dan bersetuju bahawa sebelum memasuki Perjanjian ini, anda mempunyai peluang yang munasabah untuk memeriksa dan memuaskan diri anda mengenai terma Perjanjian ini dan untuk mendapatkan nasihat undang-undang bebas mengenai termanya.

11. Ganti rugi oleh Penyedia Kursus

11.1. Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan OLG dan setiap pegawai, pekerja, kontraktor dan ejen kami (yang manfaatnya kami memegang ganti rugi atas amanah) ("yang menanggung rugi") daripada dan terhadap sebarang kerugian (termasuk yuran guaman, kos, perbelanjaan, ganti rugi dan liabiliti, sama ada sebenar atau bakal) yang ditanggung atau mungkin ditanggung oleh mana-mana yang ditanggung rugi yang timbul daripada sebarang tuntutan terhadap mereka yang menanggung rugi di mana kerugian atau liabiliti tersebut disebabkan oleh:
11.1.1. pelanggaran kewajipan anda di bawah Perjanjian ini;
11.1.2. apa-apa perbuatan yang sengaja, menyalahi undang-undang, atau cuai atau peninggalan anda;
11.1.3. sebarang tuntutan daripada pihak ketiga bahawa Data Penyedia Kursus atau Kursus melanggar hak (termasuk hak harta intelek) pihak ketiga.

12. Penamatan

12.1. Kami boleh menamatkan Perjanjian ini atau menggantung pelaksanaan kewajipan kami di bawah Perjanjian ini (untuk apa-apa tempoh yang kami nyatakan) dengan serta-merta melalui notis secara bertulis jika:
12.1.1. anda melanggar mana-mana terma Perjanjian ini dan pelanggaran tersebut, jika ia mampu diperbaiki, tidak dipulihkan dalam tempoh empat belas (14) hari selepas menerima notis pelanggaran daripada kami;
12.1.2. anda melanggar mana-mana terma Perjanjian ini dan pelanggaran itu tidak boleh diperbaiki;
12.1.3. tanpa mengehadkan perkara di atas, anda gagal membayar sebarang Yuran Perkhidmatan;
12.1.4. (sehingga takat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai) anda atau perniagaan anda menjadi tidak solven, perniagaan anda mengalami pembubaran atau mempunyai penerima atau pengurus yang dilantik ke atas mana-mana aset perniagaan anda atau perniagaan anda, anda menjadi bankrap atau membuat apa-apa perjanjian dengan pemiutang anda, atau menjadi tertakluk kepada sebarang peristiwa insolvensi yang serupa di mana-mana negara;
12.1.5. Anda berhenti atau mengancam untuk berhenti menjalankan perniagaan anda dengan cara biasa.

12.2. Jika mana-mana keadaan yang disebut dalam klausa 12.1 berlaku atau Perjanjian ditamatkan di bawah klausa 12 atau di bawah klausa 13, anda:
12.2.1. mesti segera menghentikan penggunaan Perkhidmatan termasuk Platform Pembelajaran Dalam Talian OLG (termasuk Portal Penyedia Kursus;
12.2.2. mesti mengembalikan semua harta kita yang ada dalam milikan, jagaan atau kawalan anda. Kami juga bersetuju untuk mengembalikan kepada anda semua harta anda yang berada dalam milikan, jagaan, atau kawalan kami;
12.2.3. bersetuju bahawa kami akan mengekalkan apa-apa wang yang dibayar oleh anda di bawah Perjanjian ini dan anda akan membayar apa-apa amaun yang tertunggak kepada kami di bawah terma Perjanjian ini;
12.2.4. bersetuju bahawa kami melepaskan sebarang kewajipan selanjutnya di bawah Perjanjian ini.

12.3. Anda juga bersetuju bahawa apabila tamat tempoh atau penamatan Perjanjian ini atas apa-apa sebab, semua hak anda berkenaan dengan Perkhidmatan akan berakhir dan sebarang penamatan Perjanjian ini tidak akan menjejaskan hak sama ada anda atau kami terhadap yang lain berkenaan dengan apa-apa yang dilakukan atau berkenaan dengan apa-apa jumlah atau tuntutan lain yang tertunggak pada masa penamatan yang ditinggalkan di bawah Perjanjian ini sebelum penamatan itu dan juga tidak akan berlaku menjejaskan berkuat kuasa atau penerusan mana-mana peruntukan yang secara nyata atau melalui implikasi yang dimaksudkan untuk masuk atau terus berkuat kuasa pada atau selepas tarikh penamatan.

13. Peristiwa di luar kawalan kami

13.1. Kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kegagalan untuk melaksanakan kewajipan kami di bawah Perjanjian ini yang timbul daripada sebarang peristiwa atau keadaan di luar kawalan munasabah kami.

13.2. Jika kelewatan atau kegagalan disebabkan atau dijangka disebabkan oleh sebarang peristiwa atau keadaan di luar kawalan munasabah kami, kewajipan kami akan digantung.  Jika kelewatan atau kegagalan melebihi enam puluh (60) hari, kami boleh menamatkan Perjanjian dengan serta-merta apabila memberikan notis secara bertulis kepada anda.

13.3. Jika Perjanjian ini ditamatkan menurut klausa sebelumnya, kami tidak bertanggungjawab untuk membayar balik apa-apa wang yang dibayar oleh anda di bawah Perjanjian ini kecuali sebahagian daripada Yuran Perkhidmatan yang telah anda bayar dan yang meliputi bahagian yang belum tamat tempoh baki Tempoh.

14. Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini membentuk keseluruhan Perjanjian antara anda dan kami dan menggantikan semua perwakilan, perjanjian, pernyataan, dan pemahaman sebelumnya, sama ada secara lisan atau bertulis.

15. Penepian dan variasi

15.1. Tiada hak di bawah Perjanjian ini akan diketepikan kecuali melalui notis secara bertulis yang ditandatangani oleh anda dan kami.  Penepian oleh kami tidak akan menjejaskan hak kami berkenaan dengan sebarang pelanggaran Perjanjian oleh anda kemudian.  Apa-apa kegagalan oleh kami untuk menguatkuasakan mana-mana klausa Perjanjian ini, atau jika kami memberikan apa-apa kesabaran, kelewatan, atau kelonggaran kepada anda, ini tidak akan ditafsirkan sebagai penepian hak kami di bawah Perjanjian ini.

15.2. Tertakluk kepada klausa 3.3 di atas, kami boleh membuat perubahan kepada Perjanjian ini dengan memberi anda notis tidak kurang daripada 30 hari mengenai perubahan sebelum perubahan itu berkuat kuasa. Jika perubahan itu penting dan tidak boleh diterima oleh anda, anda boleh menamatkan Perjanjian ini dengan memberi kami notis bertulis mengenai penamatan sebelum akhir tempoh 30 hari yang disebut dalam klausa ini dan kami akan membayar balik kepada anda sebarang Yuran Perkhidmatan pro-rata berkenaan dengan bahagian Tempoh yang belum tamat tempoh. Jika kami belum menerima notis penamatan anda sebelum tamat tempoh 30 hari ini, anda akan dari tarikh tersebut terikat dengan Perjanjian ini seperti yang diubah.

15.3. Kecuali seperti yang dinyatakan di atas, tiada peruntukan Perjanjian ini akan diubah, kecuali melalui perjanjian secara bertulis yang ditandatangani oleh anda dan kami.

16. Pertikaian

16.1. Anda dan kami bersetuju untuk cuba menyelesaikan sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini, melalui pengantaraan yang ditadbir oleh Pusat Pertikaian Australia ("ADC") sebelum mendapatkan bantuan timbang tara atau litigasi.

16.2. Sebarang Pertikaian mesti ditangani dengan cara berikut:
16.2.1. sama ada anda atau kami mesti memberikan notis bertulis mengenai Pertikaian tersebut kepada pihak lain.
16.2.2. Dalam masa 7 hari dari tarikh penerimaan notis, anda dan kami mesti bertemu untuk berunding dan cuba menyelesaikan Pertikaian.
16.2.3. Jika anda atau kami tidak dapat menyelesaikan Pertikaian melalui rundingan dalam masa 5 hari selepas mesyuarat pertama untuk berunding dan cuba menyelesaikan Pertikaian, anda dan kami bersetuju untuk berusaha dengan niat baik untuk menyelesaikan Pertikaian dengan pengantaraan yang ditadbir oleh ADC.
16.2.4. Pengantaraan mesti dijalankan mengikut Garis Panduan ADC untuk Pengantaraan Komersial yang beroperasi pada masa perkara itu dirujuk kepada ADC ("Garis Panduan"). Terma-terma Garis Panduan dianggap dimasukkan ke dalam Perjanjian ini, kecuali jika ia bercanggah dengan apa-apa yang terkandung dalam klausa 16 ini.
16.2.5. Anda dan kami mungkin diwakili oleh pengamal undang-undang yang berkelayakan duduk pengantaraan.
16.2.6. Anda dan kami masing-masing akan bertanggungjawab untuk separuh daripada kos pengantara dan anda dan kami akan bertanggungjawab untuk kos pengantaraannya sendiri.
16.2.7. Pengantara akan membantu menyelesaikan Pertikaian.

16.3. Tiada apa-apa dalam klausa ini akan menghalang anda atau kami daripada mendapatkan pelepasan saksama segera di hadapan mahkamah yang sesuai.

17. Undang-undang yang mentadbir

Perjanjian ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Negeri New South Wales, Australia dan pihak-pihak yang tunduk kepada bidang kuasa tidak eksklusif mahkamah Negeri itu.

18. Notis

18.1 Notis di bawah Perjanjian ini boleh dihantar dengan tangan, melalui pos, faksimili atau melalui e-mel ke alamat yang dinyatakan dalam Borang Permohonan.
18.2. Notis akan dianggap diberikan:
18.2.1. dalam hal penyerahan tangan, atas pengakuan bertulis penerimaan oleh pegawai atau pekerja, ejen, atau wakil pihak penerima lain yang diberi kuasa;
18.2.2. dalam kes pengeposan, tiga hari selepas penghantaran;
18.2.3. dalam kes faksimili, apabila menerima penghantaran jika diterima pada hari perniagaan atau sebaliknya pada permulaan hari perniagaan pertama selepas penghantaran; Atau
18.2.4. Dalam kes e-mel, pada masa penerimaan e-mel, iaitu apabila e-mel itu memasuki sistem maklumat pihak penerima (jika diterima pada hari perniagaan, atau sebaliknya pada permulaan hari perniagaan pertama selepas penerimaan itu).

19. Pelaksanaan

Perjanjian ini boleh dilaksanakan dalam rakan sejawat oleh pihak-pihak masing-masing, yang masing-masing apabila dilaksanakan sedemikian hendaklah disifatkan sebagai asal dan semua yang diambil bersama hendaklah membentuk satu dan perjanjian yang sama, dengan syarat bahawa Perjanjian ini tidak akan berkuat kuasa dan berkesan sehingga rakan-rakan ditukar.

JADUAL 1-SLA

Ketersediaan Sasaran Platform Pembelajaran OLG: 99.5% tidak termasuk gangguan yang dirancang (kira-kira 4 jam gangguan setiap bulan kalendar).

Status Platform boleh dijejaki melalui https://status.openlearning.com/

Tahap keutamaan Keterangan Masa tindak balas Masa penyelesaian Platform
Prioriti 1

• Gangguan pengeluaran utama, kemerosotan prestasi atau ketidakstabilan menyebabkan kesan yang ketara kepada pengguna.


• Sebilangan besar pelanggan / pengguna akhir yang terjejas. Seluruh pejabat, jabatan atau sekolah mengalami masalah yang sama. Sebilangan kecil pelanggan tidak boleh menggunakan aplikasi kritikal misi


• Cth. Platform Pembelajaran OLG turun, widget tidak dimuatkan, komen tidak boleh disiarkan dll.

 
15 minit 4 jam Mudah alih dan desktop
Prioriti 2

• Kumpulan kerja pengguna / pelanggan tidak dapat menggunakan aplikasi kritikal bukan misi. Pelanggan boleh bekerja dengan kesan yang minimum terhadap produktiviti mereka.


• Contohnya beberapa ciri dipecahkan selepas pelepasan tetapi mungkin untuk bekerja di sekelilingnya.

24 jam 4 hari perniagaan Mudah alih dan desktop
Prioriti 3

Permintaan individu atau insiden yang memberi kesan kepada perniagaan pada tahap yang sangat rendah. Proses tidak terjejas.


• Cth. beberapa ciri rosak selepas keluaran tetapi mungkin untuk bekerja di sekelilingnya dan ia tidak digunakan sekerap.

24 jam 7 hari perniagaan Mudah alih dan desktop

JADUAL 2—TANDA DAGANGAN OLG

Buka logo pembelajaran 1
Buka logo pembelajaran 2
Buka logo ikon pembelajaran 1
Buka logo ikon pembelajaran 2

A. Penggunaan dan Kawalan Tanda Dagangan OLG

Penggunaan Tanda Dagangan
Pembekal Kursus mesti:
1. mematuhi semua arahan munasabah OLG mengenai penggunaan Tanda Dagangan seperti yang dimaklumkan kepada Penyedia Kursus;
2. tidak menggunakan Tanda Dagangan dengan cara apa pun yang mungkin menipu atau menyebabkan kekeliruan, atau menjejaskan keunikan Tanda Dagangan kepada OLG atau badan korporatnya yang berkaitan atau muhibah atau reputasi yang berkaitan;
3. tidak, dengan apa-apa perbuatan atau peninggalan, gunakan Tanda Dagangan dengan cara apa pun yang mencemarkan, merendahkan, merendah-rendahkan atau mencerminkan kesan buruk dalam aspek material pada OLG atau badan-badan korporatnya yang berkaitan, termasuk mana-mana perniagaan mereka dan / atau reputasi yang berkaitan;
4. tidak menggunakan Tanda Dagangan dalam kombinasi langsung dengan sebarang tanda, nama, perkataan, logo, simbol atau peranti lain, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada OLG;
5. tidak menggunakan, atau berusaha untuk mendaftar, apa-apa tanda perdagangan atau perkhidmatan yang hampir serupa dengan atau hampir menyerupai, mana-mana Tanda Dagangan, sehingga mungkin menyebabkan penipuan atau kekeliruan, selain daripada yang dibenarkan oleh OLG secara jelas secara bertulis dan / atau dibenarkan oleh syarat-syarat Perjanjian ini;
6. tidak menentang, mencabar, menyerang atau berusaha untuk membatalkan atau mengeluarkan mana-mana Tanda Dagangan, atau dengan cara apa pun membantu badan korporat atau pihak ketiga yang berkaitan untuk menentang, mencabar, menyerang atau berusaha membatalkan atau mengeluarkan mana-mana Tanda Dagangan, melainkan dengan jelas diluluskan secara bertulis untuk melakukannya oleh OLG;
7. dan tidak menjual, menyerahkan, memindahkan, menghantar atau sebaliknya melupuskan (atau kononnya melupuskan) mana-mana Tanda Dagangan melainkan dinyatakan secara bertulis untuk berbuat demikian oleh OLG.

Kawalan Kualiti
1. Penyedia Kursus mesti memberikan maklumat kepada OLG mengenai penggunaan Tanda Dagangannya, berkenaan dengan perniagaan Penyedia Kursus, apabila diminta oleh OLG dari semasa ke semasa, untuk memeriksa pematuhan Penyedia Kursus dengan Perjanjian ini, termasuk terma Lampiran ini.
2. Penyedia Kursus mesti apabila diminta oleh OLG menghantar salinan OLG apa-apa dokumen dan bahan (walau bagaimanapun terkandung) yang termasuk perwakilan, atau rujukan, kepada mana-mana Tanda Dagangan, untuk mengesahkan pematuhan Penyedia Kursus dengan Perjanjian ini.

Bagi maksud Lampiran ini, "badan korporat berkaitan" mempunyai maksud yang ditakrifkan dalam Akta Perbadanan 2001 (Cth).

Hubungi

Open Learning Global Pty Ltd
Emel:
contact@openlearning.com

Australia

Cooperage, Aras 2, Suite 9,
56 Bowman Street, Pyrmont NSW 2009
Australia
+612 8294 9686

Malaysia

D-20-01, Menara SuezCap 1, KL Gateway,
No 2, Jalan Kerinchi, Gerbang Kerinchi Lestari,
59200 Kuala Lumpur
+603 8408 1132

Mulakan percubaan percuma 30 hari anda
Buat, pasarkan dan jual kursus dalam talian anda melalui platform pembelajaran dalam talian generasi akan datang OpenLearning